Maximum reach

BookingXS is designed for holiday home owners who want to maxmize their revenues. We're the link between you and all major booking sites who reach millions of potential clients.

All in one!

With BookingXS you manage home information, bookings, calendar and prices automatically for all rental sites on one single dashboard. Managing your home has never been so simple and clear.

More revenue

List your holiday home with one subscriptionon on all major rental sites. Simply register and start taking advantage of a significant increase of revenue from your holiday home.

See for yourself and make your own account

Welkom bij de Voorwaarden Verhuurder/Verkoper van BookingXS.

Wij vinden het belangrijk dat u zo goed mogelijk begrijpt wat deze voorwaarden inhouden. Wij hebben de voorwaarden daarom zo leesbaar mogelijk verwoord. Mocht u desondanks vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen .

1        INLEIDING
In onze algemene voorwaarden , heeft u reeds kunnen lezen welke verschillende diensten wij aanbieden. We nemen ze hier nog even op voor het gemak:

1.1      We bieden via onze website een online platform aan waarop aanbieders van (vakantie)accommodaties  deze accommodaties ter verhuur of verkoop aanbieden aan eventueel toekomstige huurders of kopers.
 

1.2      We bieden daarnaast aan onze samenwerkingspartners een portal aan waarop aanbieders van (vakantie)accommodaties deze accommodaties ter verhuur aanbieden aan eventueel toekomstige huurders.
 

1.3      Zowel via ons online platform als bij gebruik van het hierboven genoemde portal, krijgt de verhuurder danwel verkoper de beschikking over een eigen website, die wij de klantenwebsite noemen. Deze klantenwebsite biedt de verhuurder of verkoper de mogelijkheid zijn accommodatie aan te prijzen en bevat bovendien een boekingskalender.
 

1.4      Zowel via ons online platform als bij gebruik van het portal, krijgt de verhuurder de mogelijkheid om zijn accommodatie op verschillende distributiekanalen te plaatsen. Zo is de accommodatie dus niet alleen voor toekomstige huurders te vinden op onze website of die van onze samenwerkingspartners, maar ook op de website van vele andere distributiepartners. Als verhuurder gaat u ermee akkoord dat uw huis bij al onze distributiepartners wordt gepubliceerd. U dient echter per distributiepartner akkoord te gaan met de specifieke voorwaarden als bevestiging dat zij uw huis mogen publiceren en recht hebben op commissie over de huursom. 

1.5      U bent bij de onderhavige voorwaarden uitgekomen omdat u verhuurder of verkoper bent van een (vakantie) accommodatie. Voor u gelden specifiek deze “Voorwaarden Verhuurder/Verkoper”.

1.6      Naast deze Voorwaarden Verhuurder/Verkoper gelden voor u ook onze algemene voorwaarden, onze privacy statement  en de verschillende algemene voorwaarden van derde partijen waarmee wij samen werken (deze noemen we hierna gezamenlijk: “Algemene Voorwaarden van Derden”). Deze derden zijn bijvoorbeeld de hierboven genoemde samenwerkings- en/of distributiepartners, maar hieronder valt ook bijvoorbeeld de partij die de financiële afhandeling voor zijn rekening neemt en de hostingpartij.

1.7      Mocht u het niet eens zijn met enige bepaling uit deze Voorwaarden Verhuurder/Verkoper, maak dan geen gebruik van onze diensten die strekken tot verhuur of verkoop van uw (vakantie)accommodatie. Doordat u dat wel doet, erkent u en stemt u ermee in dat u deze voorwaarden heeft gelezen, begrepen en dat u hiermee akkoord gaat.

 

2       DEFINITIE GEBRUIK

2.1      Elke keer dat we “wij”, “we”, “ons” of “onze” gebruiken, bedoelen we daarmee BookingXS Operations B.V. Krammerstraat 12-2, 1078KH Amsterdam rechtsgeldig vertegenwoordigd door J.Ottens. Iemand die zijn accommodatie te huur aanbiedt op onze website of de site van een van onze samenwerkingspartners noemen we verhuurder. Iemand die ingaat op het aanbod van een verhuurder en een accommodatie van de verhuurder huurt, noemen we huurder. Degene die zijn accommodatie te koop aanbiedt, noemen we verkoper.
U kunt dus bijvoorbeeld tegelijkertijd verkoper en verhuurder zijn.

 

3       SAMENHANG DOCUMENTEN
 

3.1      Er zijn verschillende documenten van toepassing, zoals al duidelijke werd uit de inleiding. Naast de daar genoemde documenten, zijn er soms ook nog aanvullende voorwaarden van toepassing. Het is belangrijk om steeds in de gaten te houden welke voorwaarden voor u van toepassing zijn.
 

3.2      In sommige gevallen wordt hetzelfde onderwerp in verschillende documenten besproken, maar in het ene geval algemeen en in het andere geval specifieker. Als de teksten inhoudelijk op elkaar lijken, maar elkaar tegenspreken, dan telt wat er in het meer specifieke document staat. Daarnaast passen we de teksten van de verschillende documenten soms aan. De nieuwste tekst gaat dan boven de oudere tekst. We laten het via onze website weten als er een nieuwe tekst beschikbaar is.
 

3.3      Als u onze diensten gebruikt via een van onze samenwerkingspartners, hou er dan rekening mee dat zij ook eigen voorwaarden hanteren. Hetzelfde geldt voor onze distributiepartners. Daarnaast heeft u zoals gezegd ook te maken met de Voorwaarden van Derden.
 

3.4      Als er een reservering gemaakt wordt via onze website of onze portal (via onze samenwerkingspartner), dan gaat de huurder een (contractueel bindende) relatie aan met  u (de verhuurder). Wij zullen vanaf het moment dat de reservering is gemaakt uitsluitend als tussenpersoon fungeren tussen de huurder/koper en u.
 

3.5      Wellicht ten overvloede, maar goed om te weten: de Wet koop op afstand geldt niet voor logies, vervoer, restaurantdiensten of vrijetijdsbesteding die men afspreekt op een vaste datum en daarmee aldus niet voor de dienst die wij leveren. Dat betekent dat de huurder onder andere geen bedenktijd heeft en dat de huurder tevens niet kan annuleren zoals dat binnen de Wet koop op afstand is geregeld.

 

4       ABONNEMENTEN EN KOSTEN
 

4.1      Zoals hierboven naar voren gekomen, kunt u onze diensten zowel bij ons zelf betrekken of via één van onze samenwerkingspartners. U kunt bij ons en bij onze samenwerkingspartners op de website zien welke abonnementen we aanbieden. Bij onze eigen site staat dat onder het kopje “prijzen”. Het gaat om  “verhuur” abonnementen met een minimale looptijd van 12 maanden en om “verkoop” abonnementen met een minimale looptijd van 5 maanden. Bij afname van meerdere abonnementen wordt een korting gegeven.
 

4.2      Bij elk abonnement dat u afsluit krijgt u de beschikking over de klantenwebsite en de boekingskalender.

5       SAMENWERKING MET PARTNERS

5.1      Hoe werkt de samenwerking met de samenwerkingspartners?
De samenwerkingspartners zijn door ons geselecteerde partijen die een bepaalde software dienst bij ons afnemen. Deze software dienst bestaat eruit dat u via de site van de samenwerkingspartner een abonnement kunt afsluiten voor uw (vakantie)accommodatie / verkoopaccommodatie. Wij noemen dit een portal. De kosten voor het gebruik van de portal zijn voor rekening van onze samenwerkingspartners. Wat u betaalt zijn de kosten van het door u gekozen abonnement. De abonnementsprijzen bij onze samenwerkingspartners kunnen afwijken van onze tarieven. Deze abonnementsprijzen zijn steeds aangegeven bij de verschillende abonnementen waaruit u kunt kiezen.

5.2      Hoe werkt de samenwerking met de distributiepartners?
De distributiepartners zijn door ons geselecteerde partijen die een site hebben waarop (vakantie)accommodaties aangeboden worden voor verhuur of verkoop. Wij bieden u de unieke mogelijkheid om door het afnemen van een abonnement, niet alleen uw (vakantie)accommodatie op de site van ons of van de samenwerkingspartner te plaatsen, maar tegelijk op de site van de verschillende distributiepartners. Wij zijn er trots op dit aan u te kunnen aanbieden en het neemt u veel dubbel werk uit handen.
We hebben ervoor gekozen de (vakantie)accommodatie(s) die u plaats, bij alle distributiepartners aan te bieden voor publicatie om de verhuurkans voor u te maximaliseren. Uw (vakantie)accommodatie komt dus in principe automatisch op de websites van alle distributiepartners te staan. Er bestaat echter geen verplichting bij de distributiepartner uw huis te publiceren. Een reden om uw huis niet te publiceren kan zijn dat de informatieverstrekking niet aan de minimale eisen van de distributiepartner voldoet. Denk daarbij aan de kwaliteit van foto’s, aantal foto’s, tekstlengte, teksten tenminste in één andere taal, volledige prijsinformatie en een up to date boekingskalender. Ons systeem zal u op zodanige manier door het inschrijfproces leiden dat u gewezen wordt op de minimale informatiebehoefte van de verschillende distributiepartners. Een andere reden om niet te publiceren kan zijn dat uw (vakantie)accommodatie niet in de regio ligt, waarbinnen de distributiepartner opereert. Nog een andere reden voor de distributiepartner om uw (vakantie)accommodatie niet te publiceren kan bijvoorbeeld zijn dat  u te regelmatig een boeking van een mogelijke huurder hebt afgewezen. U bent namelijk vrij in het afwijzen van boekingen, echter, onze distributiepartner wil uiteraard alleen huizen publiceren waar ook een commissie aan kan worden verdiend. Hij kan dus opteren uw (vakantie)accommodatie niet te publiceren en u uit zijn bestand te verwijderen.

 

5.3      Wat is voor u het gevolg van het aanvinken van een distributiepartner-vakje?
Het eerste gevolg is natuurlijk dat uw (vakantie)accommodatie op de website van de betreffende distributiepartner te zien is. Het bijkomende en belangrijke tweede gevolg is dat u met het aanvinken van het vakje tevens akkoord gaat met de voorwaarden van de distributiepartner. Dit betekent dat u zich aan deze voorwaarden zult moeten houden. De voorwaarden zijn steeds te vinden in de beheeromgeving wanneer u een distributiepartner aanklikt. In een pop-up scherm worden de belangrijkste voorwaarden kort samengevat en daaronder zijn de specifieke voorwaarden te lezen.

 

5.4      Onderdeel van de voorwaarden van de distributiepartners is het rekenen van een commissie. Met andere woorden: u betaalt van tevoren niet voor de vertoning van uw (vakantie)accommodatie op de website van de distributiepartner, maar op het moment dat een boeking tot stand komt via de website van de distributiepartner, wordt daarover een commissie (een percentage) gerekend. De commissie bedraagt in de meeste gevallen 10% tot maximaal 15%. Dit percentage wordt ingehouden op de huurpenningen. Per distributiepartner kan dit bedrag verschillen. Voor de zekerheid benadrukken wij dat wij geen onderdeel zijn of zullen uitmaken van de vaststelling van het gevraagde percentage of van de inhoud van de voorwaarden. De voorwaarden zijn één op één overgenomen van de distributiepartners. Indien u het niet eens bent met de voorwaarden of het door hen in te houden percentage op de huurpenningen, maak dan geen gebruik van onze diensten. Als u wel gebruik maakt van de distributiepartners geeft u daarmee aan akkoord te gaan met de voorwaarden en het in te houden percentage. U kunt zich jegens ons niet beroepen op (geleden of te lijden) schade, kosten of enig issue dat u heeft met of door de distributiepartner. Daarnaast vrijwaart u ons bij deze voor alle schade, kosten en/of claims die de distributiepartner bij ons probeert te verhalen in verband met gebruikmaking door u van de (website van de) distributiepartner.
 

6       KOSTEN

6.1      Welke overige kosten spelen een rol?
Wij rekenen voor het gebruik van onze diensten een jaarlijks abonnementsbedrag, zoals hierboven omschreven. Daarnaast kunnen wij op verzoek extra diensten leveren zoals het vertalen van teksten of het uit uw naam volledig verwerken van boekingen die niet in het abonnementsgeld zijn inbegrepen.

 

6.2      Houd er rekening mee dat het door u vast te stellen bedrag voor verhuur (het bedrag dat de huurder betaalt) inclusief btw en inclusief het gebruik van de inrichting van de (vakantie)accommodatie is. Bijkomende kosten kunnen ter plaatse worden afgerekend. Indien u deze vooraf wilt laten betalen door de huurder dienen deze in de factuur te worden opgenomen. Zie ook hoofdstuk BETALINGEN.

6.3      Indien u enigerlei belasting dient af te dragen (zoals toeristenbelasting of bijvoorbeeld inkomstenbelasting), komt dit geheel en al voor uw eigen rekening.
 

6.4      Indien u nadere afspraken wilt maken met de huurder of koper over het gebruik van de inrichting (bijvoorbeeld door het stellen van een borg), gebruik van linnengoed of schoonmaakkosten, dient u dit zelf met de huurder overeen te komen. Wij zijn uitdrukkelijk geen partij bij deze afspraken en de naleving hiervan zult u dus zelf moeten handhaven.
 

6.5      Bijkomende kosten kunnen apart gespecificeerd en berekend worden. Indien u bepaalde bijkomende kosten vooraf in rekening wilt brengen dient u deze op de factuur te vermelden zodat deze bij de te betalen huurpenningen worden opgeteld. Op die manier worden ze via Rix-Pay (de betaalprovider) aan de huurder in rekening gebracht. Ze worden dan tegelijk met de huurpenningen aan u overgemaakt. Zie ook hoofdstuk 9.BETALINGEN voor uitleg van het betaalproces.
 

6.6      Wij hanteren administratieve kosten voor het betalingssysteem dat hieronder omschreven wordt in het kopje “betaling huurpenningen”. De kosten hiervoor zijn 0,8% over de huursom.
 

6.7      De advertentie van de (vakantie)accommodatie wordt pas getoond op de door u aangevinkte distributiepartner-websites nadat het abonnementsgeld is voldaan. U ontvangt na betaling een betalingsbewijs van de payment-provider. In de beheeromgeving die meteen actief is, vindt u onder “uw abonnement” de betaalgegevens en een factuur.
 

6.8      Onder “boekingsaanvraag” wordt het volgende verstaan: een potentiële huurder reserveert via de kalender de (vakantie)accommodatie tegen de gepubliceerde huurprijs en gaat akkoord met de Voorwaarden Huurder. De potentiele huurder krijgt automatisch een voorlopige boekingsbevestiging met boekingsnummer en de kalender wordt voor de huurperiode geblokkeerd. U ontvangt  tegelijkertijd een bericht van de boeking die terug te vinden is in de beheeromgeving. Daarin staan alle door de huurder ingevulde gegevens die nodig zijn om de boeking te kunnen verwerken (persoonlijke gegevens, reisgezelschap, extra informatie en eventuele vragen aan de verhuurder). U dient de voorlopige boeking te bevestigen in de beheermodule en u verstuurt vervolgens de bevestiging/factuur vanuit de beheeromgeving. In de factuur staan automatisch betaallinks opgenomen waarmee de huurder de aanbetaling kan voldoen via de beveiligde betaalomgeving.
 

7       ANNULERINGEN

7.1      Voor het annuleren van een reeds bevestigde boeking gelden de volgende annuleringspercentages : 

Dagen voor vertrek                Annuleringsbedrag
tot 42 dagen                                        30%
41 dagen tot 28ste dag                        60%
27 dagen tot en met 1 dag                   90%
vertrekdag of later                             100%

Annuleert de klant zijn reservering om redenen van overmacht oorlog, natuurrampen enz.) waarvoor hij niet aansprakelijk kan worden gesteld, dan vindt er geen vergoeding van de annuleringskosten aan de verhuurder plaats.

8       OVEREENKOMST
 

8.1      Bij afsluiting van één van de abonnementen komt er een overeenkomst van opdracht tot stand tussen u en ons of tussen u en onze samenwerkingspartner. Deze overeenkomst van opdracht bestaat uit het plaatsen van uw (vakantie) op onze website, de website van de samenwerkingspartner en/of de website van de door u aangevinkte distributiepartners.
 

8.2      Deze overeenkomst wordt voor de eerste contractduur aangegaan voor de duur van 12 maanden. De contractduur vangt aan zodra uw (vakantie)accommodatie online is verschenen. Bij gebreke van opzegging uiterlijk 1 maand voor het einde van de eerste contractduur van 12 maanden, wordt de overeenkomst van opdracht voor onbepaalde tijd verlengd.
 

8.3      Voor het verstrijken van de eerste contractduur van 12 maanden ontvangt u een bericht dat uw abonnement binnenkort afloopt en verlengd dient te worden. Indien niet verlengd wordt is de overeenkomst beëindigd en stopt daarmee publicatie en de toegang tot uw beheeromgeving. Indien geen verlenging is aangegeven en geen betaling is gedaan voor een nieuw abonnement, loopt de overeenkomst automatisch af na de looptijd van 12 maanden. De overeenkomst kan niet tussentijds opgezegd worden, maar u kunt te allen tijde uw publicatie stopzetten. De beheeromgeving blijft tot het einde van de looptijd voor u bereikbaar. U kunt via deze weg uw (vakantie)accommodaties offline halen. Ten overvloede: Er vindt geen gedeeltelijke of gehele restitutie van het abonnementsgeld plaats.  Nadat u een bevestiging heeft ontvangen van de opzegging is deze definitief. Indien u opzegt zijn alle door u aan ons (en/of onze samenwerkings- en/of distributiepartner) verschuldigde bedragen terstond door ons (en/of onze samenwerkings- en/of distributiepartner) opeisbaar.
 

9       BETALINGEN
 

9.1      Er dienen in dit hoofdstuk twee verschillende soorten betalingen onderscheiden te worden. De eerste betaling is die van u met betrekking tot het abonnementsgeld van het door u gekozen abonnement. Deze betaling staat los van de tweede vorm van betalingen, te weten de betaling van de huurpenningen door de huurder aan u.

9.2      Wij benoemen beide betalingsvormen apart omdat het van belang voor u is om te weten dat de tweede omschreven betalingsvorm geschiedt via een derde partij en dus niet via ons.
 

9.3      Betaling abonnement
De betaling van het abonnement dat u afneemt doet u aan ons of aan de samenwerkingspartner. Nu u een overeenkomst van opdracht bent aangegaan met ons (danwel met de samenwerkingspartner), is het ook logisch dat de betaling aan ons danwel aan de samenwerkingspartner geschiedt. U ziet op onze website of die van de samenwerkingspartner hoe u voor uw abonnement dient te betalen.

 

9.4      Betaling huurpenningen
De betaling van de huurpenningen doet de huurder aan u. In principe staan wij daarbuiten. De partij die wel te maken heeft met deze betaling is de distributiepartner, want voor de distributiepartner wordt een commissie ingehouden zoals hierboven omschreven bij “abonnementen en kosten”. De betaling van de huurpenningen geschiedt in twee termijnen te weten 30% direct als aanbetaling en het restant uiterlijk 6 weken voor aankomst van de huurder. Bij boeking binnen 6 weken voor aankomst wordt het gehele bedrag ineens betaald.
Daarbij is het zo dat in het geval de boeking geannuleerd wordt, (een gedeelte van) de penningen teruggestort (wordt) worden naar de huurder volgens de voorwaarden zoals opgenomen in het kopje “annuleringen” hierboven.

 

9.5      Bijkomende kosten kunnen apart gespecificeerd en berekend worden. Indien u bepaalde bijkomende kosten vooraf in rekening wilt brengen dient u deze op de factuur te vermelden zodat deze bij de te betalen huurpenningen worden opgeteld. Op die manier worden ze via Rix-Pay aan de huurder in rekening gebracht. Ze worden dan tegelijk met de huurpenningen aan u overgemaakt. U blijft zelf verantwoordelijk voor terugbetaling van de borgsom en verplicht zich tot terugbetaling van de borgsom, al dan niet onder aftrek van bijkomende kosten en eventuele geleden schade, uiterlijk 14 dagen na vertrek van de huurder.
 

10    VEILIG BETALEN VIA RIX-PAY

10.1   Inning en uitbetaling van huurpenningen
Om te zorgen dat dit allemaal op een juiste wijze geschiedt, maken we gebruik van West-Holland Escrow Services BV, met handelsnaam (en door ons voortaan genoemd) Rix-Pay , gevestigd aan de Lange Voorhout 37, 2514EC ’s Gravenhage. Rix-Pay neemt het gehele proces van inning en uitbetaling voor haar rekening. De commissie voor de distributiepartner wordt na aanbetaling door de huurder automatisch uitbetaald op rekening van de distributiepartner. Tevens worden de hierboven omschreven administratieve kosten voor het betalingssysteem van Rix-Pay aan ons uitgekeerd door Rix-Pay. De restantbetaling wordt eveneens geïnd door Rix-Pay. De huursom (met aftrek van de kosten die hiervoor genoemd zijn) wordt 48 uur na aankomst van de huurder aan u overgemaakt door Rix-Pay. Het betaalproces kan door u gevolgd worden in de beheeromgeving. Rix Pay heeft uiteraard een eigen set aan voorwaarden die gelden voor gebruikmaking van de door hen geleverde diensten. Door gebruikmaking van onze diensten, gaat u ermee akkoord dat de betaling via Rix Pay verloopt. Als u het niet eens bent met gebruikmaking van Rix Pay, maak dan geen gebruik van onze diensten.

 

10.2   U verklaart aldus ermee bekend te zijn wij bij de uitvoering van de overeenkomst (met betrekking tot het abonnement dat u afneemt van ons direct of via onze samenwerkingspartners) gebruik maken van de diensten van Rix-Pay en Stichting Uitvoering Escrow Services, waaronder de ter beschikkingstelling van een (online) systeem voor de uitvoering en afwikkeling van betaaltransacties (het (Rix-Pay) Platform), doch dat Rix-Pay en Stichting Uitvoering Escrow Services geen partij zijn bij genoemde overeenkomst tussen u, de huurder en ons en dat u hieraan in geen geval enige rechten jegens Rix-Pay en/of Stichting Uitvoering Escrow Services kunt ontlenen.
 

10.3   U doet hierbij (bij voorbaat) afstand van enige (toekomstige) vordering op Rix-Pay en/of Stichting Uitvoering Escrow Services in verband met de genoemde overeenkomst. U zult tijdens de duur van de overeenkomst alsook na beëindiging daarvan nimmer conservatoir danwel executoriaal beslag (doen) leggen op enige gelden die Rix-Pay of Stichting Uitvoering Escrow Services onder zich heeft of zal krijgen op grond van de overeenkomst. Voorts verklaart u zich te allen tijde te houden aan de voorschriften en/of instructies van het (Rix-Pay) Platform en/of ons om de veiligheid van het (Rix-Pay) Platform te waarborgen.
 

11   OVERIGE BETALINGSCONDITIES

11.1   Prijzen
Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw. Als u een bedrijf met geldig btw -nummer buiten Nederland maar binnen Europa heeft kunt u mogelijk de btw verleggen. De btw kan niet met terugwerkende kracht worden berekend, reeds aangemaakte facturen met btw kunnen niet meer aangepast worden.

 

11.2   Fiscus
Het is te allen tijde uw verantwoordelijkheid ervoor zorg te dragen dat voldaan wordt aan fiscale verplichtingen welke mogelijk op u van toepassing zijn.

 

11.3   Tarieven
Wij zijn gerechtigd de tarieven te wijzigen. Wijzigingen worden in de beheeromgeving schriftelijk bekendgemaakt en treden 7 dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld. Voor nog lopende abonnementen gaat de wijziging van abonnementstarieven pas in op het moment van verlenging van het abonnement. Deze mogelijkheid tot wijzigingen van tarieven geldt ook ten aanzien van een reeds met de u gesloten overeenkomst.

 

11.4   Betalingstermijn
Na het verstrijken van een genoemde betalingstermijn bent u in verzuim, zonder dat wij u daartoe in gebreke hoeven te stellen. U bent vanaf de datum dat u in verzuim bent over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. De kosten van inning bij wanbetaling komen volledig voor uw rekening met inachtneming van hetgeen hierover in de wet geregeld is.

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling aan uw zijde, zullen de vorderingen van ons op u onmiddellijk opeisbaar zijn.

Als u een betaling doet, is de volgorde waarin deze wordt verwerkt als volgt: in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten; in de tweede plaats de langst openstaande opeisbare facturen. Er komen u geen rechten toe tot verrekening en / of opschorting.
Zodra en zolang u een openstaande factuur, voor zover opeisbaar, niet voldoet, dan wel anderszins in verzuim bent ten aanzien van op u rustende verplichtingen als opgenomen in deze voorwaarden of anderszins, zijn wij gerechtigd nakoming van onze verplichtingen en daarmee de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Dat wil zeggen dat wij onder andere bijvoorbeeld de door u aangeboden (vakantie)accommodatie en klantenwebsite offline kunnen halen. Indien wij besluiten gebruik te maken van dit recht tot opschorting, blijft uw betalingsverplichting wel in stand.

 

12   INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

12.1   Wanneer u een abonnementen bij ons afsluit, dan verleent u daarmee een onherroepelijke, wereldwijde licentie, voor onbepaalde tijd aan ons voor gebruik van de door u op de kantenwebsite, samenwerkingspartner-website, distributiepartner-website en/of onze eigen website geplaatste afbeeldingen, video’s, foto’s en teksten (“de Content”) welke betrekking hebben op de door u aangeboden (vakantie)accommodatie of uzelf (denk aan het vormgeven van uw eigen profiel. Onder gebruik verstaan wij onder andere, zonder limitering, publicatie van de Content. Deze licentie duurt voort ook na beëindiging van de overeenkomst van opdracht tussen u (om wat voor een reden dan ook) en aldus mede na opzegging door u van de overeenkomst van opdracht met ons. Het is van groot belang dat u zich goed bedenkt welke Content plaatst. U blijft te allen tijde verantwoordelijk voor deze geplaatste Content. U garandeert dat de Content op geen enkele wijze inbreuk maak op (intellectuele eigendoms- en/of overige) rechten van derden en dat de Content niet aanstootgevend is jegens een derde. U vrijwaart ons, onze samenwerkingspartners en onze distributiepartners voor aanspraken, schade en/of kosten die derden in verband daarmee eventueel op ons, onze samenwerkingspartners en/of onze distributiepartners trachten te verhalen. U dient te allen tijde zelf zorg te dragen voor back-up van de geplaatste Content.
 

13   GEGEVENSVERSTREKKING

13.1   U draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan wij aangeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan u redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, tijdig aan ons, onze samenwerkingspartners en/of distributiepartners worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ons zijn verstrekt, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan u in rekening te brengen.
 

13.2   Wij zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook doordat wij, onze samenwerkingspartners en/of onze distributiepartners zijn uitgegaan van door u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 

13.3   Bij totstandkoming van een overeenkomst van opdracht tussen u en ons dient u te allen tijde zorg te dragen voor een werkend e-mailadres welke door u frequent (wekelijks) wordt gelezen. U staat in voor het feit dat het door u opgegeven e-mailadres werkt en frequent wordt gelezen.
 

13.4   Wij kunnen, wanneer wij daartoe aanleiding zien, nadere informatie opvragen bij u. U dient mee te werken aan redelijke verzoeken tot informatie van ons, onze samenwerkingspartners en/of onze distributiepartners, over u als persoon en/of over de (vakantie)accommodatie.
 

14   TOEGANG TOT DATA EN HET ACCOUNT VAN DE VERHUURDER/VERKOPER

14.1   Voor beheers- en configuratiedoeleinden en voor de financiële afwikkeling van een transactie en boekingsaanvraag, hebben wij toegang tot uw account en de klantenwebsite.
 

14.2   Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat derden zich onbevoegd toegang verschaffen (hacken) tot uw account en/of de klantenwebsite.
 

14.3   U bent zelf verantwoordelijk voor data en Content. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het verlies van (een deel) van deze data.
 

14.4   U bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig bewaren en beheren van de door ons aan u uitgegeven gebruikersnamen en wachtwoorden voor uw account. Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit het (al dan niet onzorgvuldige) gebruik van deze gegevens.
 

15   CONTACT

15.1   In verband met het uitvoeren van onze diensten, nemen wij wanneer nodig contact met u op per email. Denk hierbij aan boekingen en informatie over aanvragen. U dient hiertoe een geldig email adres op te geven bij de aanmelding. Zodra u een melding per email hebt gekregen van een boeking, dient u hier uiterlijk binnen 24 uur op te reageren. U zult gelijktijdig aan het ontvangen van de email ook een melding zien in de beheeromgeving en eventueel in een sms.
 

16   NIEUWSBRIEF

16.1   Aan het abonnement dat u afneemt, is een periodieke nieuwsbrief gekoppeld. De nieuwsbrief bevat tips voor u ter verbetering van uw aanbieding van (vakantie)accommodaties, verbetering van uw Content en het laatste nieuws. Ook kan de nieuwsbrief bijvoorbeeld belangrijke ontwikkelingen bevatten over ons en informatie en de diensten die wij leveren. U kunt zich bij inschrijving aanmelden voor deze nieuwsbrief. Later kunt u zich eventueel weer afmelden indien gewenst. Een link hiervoor staat onder in de nieuwsbrief.
 

17   HET PLAATSEN VAN EEN ADVERTENTIE, GEBRUIK VAN DE KLANTENWEBSITE

17.1   Regels
Hieronder geven wij aan wat de belangrijkste regels zijn bij het plaatsen van een advertentie voor uw (vakantie)accommodatie danwel het gebruik van de klantenwebsite. Aanvullend op deze regels, kunnen regels vanuit onze samenwerkingspartners en/of distributiepartners van toepassing zijn. Deze zullen kenbaar gemaakt worden op de respectievelijke websites van bovengenoemden. U dienst zich zowel aan de hieronder omschreven regels alswel aan de regels van de samenwerkingspartners en/of distributiepartners te houden.

 

17.2   De diensten van BookingXS zijn uitsluitend en nadrukkelijk bestemd voor particuliere eigenaren van (vakantie)accommodaties, die hun (vakantie)accommodatie willen aanbieden en verhuren en/of verkopen via BookingXS, onze samenwerkingspartners en/of onze distributiepartners.

 

17.3   Als u gebruik maakt van onze diensten, bent u verplicht de door ons opgestelde Voorwaarden Huurder aan de huurder op te leggen. Het is u niet toegestaan een eigen versie huurvoorwaarden in plaats van onze Voorwaarden Huurder te gebruiken. Wel kunt u aanvullend op onze Voorwaarden Huurder, eigen regels toevoegen, zolang deze niet verwarrend zijn ten opzichte van- of tegenstrijdig zijn met onze Voorwaarden Huurder. U verklaart akkoord te zijn met de Voorwaarden Huurder.
 

17.4   Onderdeel van de Voorwaarden Huurder is dat de huurder akkoord gaat met het betalen van de huurpenningen via Rix Pay. Het is niet mogelijk op een andere wijze betaling van de huurpenningen te bewerkstelligen. Wel kunt u indien u dit wenst extra kosten (bijvoorbeeld in verband met schoonmaak en/of borg) bespreken met de huurder, waarbij de financiële afhandeling na aankomst van de huurder strikt verloopt tussen u en de huurder (en expliciet niet via ons of via Rix Pay)
 

18    OVERIGE AFSPRAKEN VOOR INSCHRIJVING

18.1   Zoals beschreven onder Hoe werkt de samenwerking met de distributiepartners? dient uw inschrijving te voldoen aan minimale kwaliteitseisen.

18.2   Kopregel: Idealiter is deze 80 tekens lang en het accommodatietype moet er in opgenomen zijn (villa, chalet etc.).

18.3   Algemene beschrijving: Deze huisbeschrijvingstekst moet minimaal 400 tekens lang zijn. De meest effectieve teksten zijn 700- 1000 tekens lang.

18.4   Foto’s: Dit is het belangrijkste visitekaartje van de advertentie. Zorg dat de resolutie van de foto 1024x768 pixels is en dat de grootte maximaal 1,5 MB bedraagt. Foto’s moeten betrekking hebben op de aangeboden accommodatie, recent zijn, een waarheidsgetrouw beeld geven van de accommodatie en mogen niet misleidend zijn.

18.5   Teksten van advertenties kunnen in 9 talen worden ingevoerd maar dienen in minimaal 2 talen te worden beschreven, te weten uw Nederlands en Duits of Engels. Indien u hulp nodig heeft bij het vertalen kunt u dit aan ons uitbesteden voor €25,00 per taal per (vakantie)accommodatie.

18.6   We bieden verhuurders de mogelijkheid gebruik te maken van een computervertaalprogramma als opgenomen in de beheeromgeving. Dit computervertaalprogramma is slechts een hulpmiddel en de kwaliteit van de vertalingen is niet te vergelijken met een door een vertaler vertaalde tekst. U bent en blijft te allen tijde verantwoordelijk ervoor zorg te dragen dat de teksten welke u al dan niet via het computervertaalprogramma heeft doen vertalen, juist zijn en vrij zijn van taalfouten.

18.7   Beroepsmatige, commerciële of vergelijkbare verhuur van vakantiehuizen, vakantiecomplexen, (vakantie)accommodaties of verwijzingen daarnaar, met het doel verkeer naar een andere website te sturen, is niet toegestaan.

18.8   U dient de kalender van de (vakantie)accommodatie te allen tijde up to date te houden zodat (potentiele) huurders zich een waarheidsgetrouw beeld kunnen vormen van de beschikbaarheid van de betreffende (vakantie)accommodatie.

18.9   Het is van groot belang dat u tijdig reageert op boekingen. Wij zien zoveel mogelijk toe op een tijdige reactie van u en behouden ons het recht voor u en/of uw aangeboden (vakantie)accommodatie tijdelijk van onze website te verwijderen om teleurstellingen van andere huurders te voorkomen. Onze samenwerkingspartners en/of distributiepartners hebben ditzelfde recht.

18.10   Wij hebben het recht om naar eigen redelijk inzicht de door u geplaatste teksten, afbeeldingen en andere gegevens geheel of gedeeltelijk aan te passen of te weigeren.

18.11   Wij zorgen voor de distributie naar de distributiepartners. Deze partners zijn gekoppeld aan het boekingssysteem waar u gebruik van maakt via de inschrijving. Het is daarom niet toegestaan om uw contactgegevens zoals e-mailadres en/of telefoonnummer en/of URL naar uw eigen website, bij het beantwoorden van een contactaanvraag te vermelden. Gebruik voor uw communicatie alleen de mogelijkheden die daarvoor in uw beheeromgeving voor bedoeld zijn. De communicatie wordt wekelijks door ons gecontroleerd. Mochten we bij controle een e-mailadres, telefoonnummer en/of URL/link tegenkomen dan hebben wij het recht deze gegevens te verwijderen of in het uiterste geval de (vakantie)accommodatie en/of uw profiel offline te halen.

18.12   Het gebruik van eigen scripts, HTML of andere programmeertalen in de advertentie, het leiden van internetverkeer naar andere websites en/of het verwijzen naar eigen merken, andere websites of internetzoekmachines, is niet toegestaan

18.13   U zorgt voor een correcte toestand van de (vakantie)accommodatie tijdens de gehele duur van het de overeengekomen huurperiode, in het bijzonder ook met het oog op de veiligheid. Eventuele, voor de huurders relevante beperkingen (bouwwerkzaamheden, wegvallen infrastructuur enz.) en problemen die een rustig en normaal te verwachten genot van het gehuurde kunnen belemmeren, dienen direct aan de huurder te worden gemeld.

18.14   U verplicht zich ertoe alle boekingen (ook eigen boekingen) in onze beheeromgeving te registreren en te managen. Dus ook de bevestigingen en betalingen voor zelf gegenereerde boekingen gaan centraal via het systeem. Via uw persoonlijke beheerpagina heeft u te allen tijde toegang tot het volledige verhuuroverzicht en de financiële gegevens.

18.15   U zult geen (potentiele) huurders van ons, onze samenwerkingspartners en/of onze distributiepartners werven. Indien een (potentiele) huurder die door ons en/of genoemde partners is aangebracht annuleert, om daarna direct weer te boeken bij u zelf, is met terugwerkende kracht een commissie van 20% van de boekingssom verschuldigd. Omzeilen van de afspraken kan leiden tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst in verband met het afgenomen abonnement.

18.16   U garandeert dat de kalender te allen tijde is bijgewerkt. Om de samenwerking met ons en met de verschillende genoemde partners niet te frustreren is de juistheid van de boekingskalender met bijbehorende prijzen van het grootste belang. Het niet goed bijhouden van de kalender kan leiden tot eenzijdige ontbinding van (de overeenkomst in verband met het afgenomen) het abonnement. 

18.17   U bent verantwoordelijk voor probleemloze uitvoering van de boekingen. Geschiedt dit niet dan kunnen eventueel ontstane meerkosten door ons verrekend worden, dit geldt in het bijzonder ook in geval van dubbele boekingen. Wij hebben het recht, eventuele terugbetalingen, schadeloosstellingen of kortingen aan (potentiele) huurder, te verrekenen met de te betalen huurpenningen of een toekomstige betaling.

18.18   U garandeert dat u en/of uw plaatsvervangende persoon/personen in het bezit zijn van alle verplichte verzekeringen (in het bijzonder brand- en aansprakelijkheidsverzekering), waarvan u te allen tijde aan ons een bewijs kunt overleggen. U garandeert een goede technische en hygiënische staat van de (vakantie)accommodatie met verdere toebehoren. Tevens garandeert u dat de betrokken (vakantie)accommodatie beantwoordt aan de specifieke normen voor brandveiligheid en elektrische installaties waaraan dergelijke inrichtingen volgens de wet moeten voldoen.

18.19   Voorts verklaart u dat het zwembad (indien van toepassing) en alle andere toebehoren die de huurders ter beschikking staan, voldoen aan alle eisen die door de wet worden gesteld.

18.20   Ongeacht of U zelf de diensten verleent of een plaatsvervangende persoon, u garandeert ons, onze samenwerkingspartners en onze distributiepartners de levering van de (vakantie) accommodatie volgens deze overeenkomst.

18.21   Bij wijziging van de eigendomsverhoudingen (bijv. verkoop) van de (vakantie)accommodatie bent u verplicht om de reeds gemaakte reserveringen onder gelijke omstandigheden te laten plaats vinden.

18.22   U gaat akkoord met de door ons opgestelde Voorwaarden Huurder (en legt deze aan de (potentiele) huurder op). Indien u hier niet mee akkoord gaat, maak dan geen gebruik van onze diensten
 

19   KLACHTEN

19.1   Wij zijn geen partij in het oplossen van eventuele klachten. Klachten van huurders dienen direct ter plaatse te worden opgelost door u. Indien u geen of geen aanvaardbare oplossing biedt dan hebben wij het recht het geschil met de huurders in alle (financiële) redelijkheid op te lossen en te verrekenen. Dat kan in het geval dat een woning onbewoonbaar is om welke reden dan ook of dat de klachten van de huurder dermate ernstig zijn dat van hem niet verlangd kan worden de woning te betrekken. De huurder dient dan binnen 24 uur na aankomst zijn bezwaren kenbaar te hebben gemaakt bij ons. In het uiterste geval kan besloten worden de betaling aan u op te schorten tot de klachten zijn verholpen of totdat een regeling is afgesproken waar zowel huurder als verhuurder mee akkoord zijn. Daarna zal uitvoering worden gegeven aan de afspraak.

COPYRIGHT BookingXS 2015

Back to top