Maximaal bereik

BookingXS is er voor eigenaren en agenten van vakantiehuizen die hun accommodatie maximaal willen verhuren. We zijn dé schakel tussen u en alle bekende verhuursites die miljoenen klanten bereiken.

Alles in één

Met BookingXS beheert u uw huisinformatie, boekingen, kalender en prijzen automatisch voor alle verhuursites en via één dashboard. Uw vakantiehuis beheren was nog nooit zo eenvoudig en overzichtelijk.

Meer rendement

Plaats en beheer uw vakantiehuis met één inschrijving op alle relevante verhuursites. Registreer eenvoudig en profiteer direct van een aanzienlijke groei van boekingsaanvragen voor uw vakantiehuis.

Eenvoudig meer boekingen! Maximaal bereik. Meer gemak. Meer rendement.

Welkom bij de algemene voorwaarden van BookingXS.

Wij vinden het belangrijk dat u zo goed mogelijk begrijpt wat deze algemene voorwaarden inhouden. Wij hopen dat u deze (en onze andere) voorwaarden makkelijk begrijpt. Mocht u desondanks vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen via de mogelijkheden zoals genoemd op onze contactpagina.

INLEIDING
Wij bieden verschillende diensten aan en zullen deze hieronder kort schetsen. Daaronder geven we de beschikbare voorwaarden aan die bij gebruikmaking van de diensten van toepassing zijn.

WEBSITE EN DIENSTEN
1. We bieden via onze website een online platform aan waarop aanbieders van (vakantie)accommodaties  deze accommodaties ter verhuur of verkoop aanbieden aan eventueel toekomstige huurders of kopers.
2. We bieden daarnaast aan onze samenwerkingspartners een portal aan waarop aanbieders van (vakantieaccommodaties deze accommodaties ter verhuur aanbieden aan eventueel    toekomstige huurders.
3. Zowel via ons online platform als bij gebruik van het hierboven genoemde portal, krijgt de verhuurder danwel verkoper de beschikking over een eigen website, die wij de    klantenwebsite noemen. Deze klantenwebsite biedt de verhuurder of verkoper de mogelijkheid zijn accommodatie aan te prijzen en bevat bovendien een kalender.
4. Zowel via ons online platform als bij gebruik van het portal, krijgt de verhuurder de mogelijkheid om zijn accommodatie op verschillende distributiekanalen te plaatsen. Zo is de    accommodatie dus niet alleen voor toekomstige huurders te vinden op onze website of die van onze samenwerkingspartners, maar ook op de website van vele andere    distributiepartners. Als verhuurder bepaalt u zelf welke distributiepartners u kiest door deze simpelweg aan te vinken.

VOORWAARDEN
- De onderhavige algemene voorwaarden over het gebruik van onze website en de diensten die wij leveren (deze noemen we hierna: “Algemene Voorwaarden”).
- Ons beleid omtrent privacy, persoonsgegevens en cookies (dit is opgenomen in het “Privacy Statement”)
- De algemene voorwaarden die gelden voor een verhuurder of verkoper van een (vakantie) accommodatie (deze noemen we hierna: “Voorwaarden Verhuurder/Verkoper”)
- De algemene voorwaarden die gelden voor alle huurders en die elke verhuurder dient op te leggen aan een huurder (deze noemen we hierna: “Voorwaarden Huurder”)
- De verschillende algemene voorwaarden van derde partijen waarmee wij samen werken (deze noemen we hierna gezamenlijk: “Algemene Voorwaarden van Derden”). Deze derden  zijn bijvoorbeeld de hierboven genoemde samenwerkings- en/of distributiepartners, maar hieronder valt ook bijvoorbeeld de partij die de financiële afhandeling voor zijn rekening  neemt en de hostingpartij.

TOEPASSELIJKHEID
Houd er rekening mee dat alle hierboven genoemde documenten bepalingen bevatten die belangrijk zijn voor u in verband met het bezoek aan onze website en/of het gebruik van onze diensten. U dient altijd na te gaan welke voorwaarden voor u in het specifieke geval gelden.

De Algemene Voorwaarden, Privacy Statement en Algemene Voorwaarden zijn altijd van toepassing zodra u de website bezoekt en/of gebruik maakt van de diensten die wij leveren. Voor Huurders gelden daarnaast ook de Voorwaarden Huurders en voor Verhuurders gelden de Voorwaarden Verhuurder. Mocht u het niet eens zijn met enige bepaling uit de hierboven genoemde documenten, maak dan geen gebruik van de website of de diensten die wij leveren. Doordat u dat wel doet, erkent u en stemt u ermee in dat u de genoemde documenten heeft gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat.

DEFINITIE GEBRUIK
Elke keer dat we “wij”, “we”, “ons” of “onze” gebruiken, bedoelen we daarmee BookingXS Operations B.V. gevestigd aan de Krammerstraat 12-2, 1078 KH Amsterdam en geregistreerd onder KvK nummer 62916831. En elke keer dat we “u”, “uw” of “gebruiker” zeggen, bedoelen we de bezoeker van onze website www.bookingxs.com en/of de afnemer (gebruiker) van de dienst die we leveren (al dan niet via onze samenwerkingspartners). Iemand die zijn accommodatie te huur aanbied op onze website of de site van een van onze samenwerkingspartners noemen we verhuurder. Iemand die ingaat op het aanbod van een verhuurder en een accommodatie van de verhuurder huurt, noemen we huurder. Degene die zijn accommodatie te koop aanbiedt, noemen we verkoper.
U kunt dus bijvoorbeeld tegelijkertijd gebruiker en verhuurder zijn.

SAMENHANG DOCUMENTEN
Er zijn verschillende documenten van toepassing, zoals al duidelijk werd uit de inleiding. Naast de daar genoemde documenten, zijn er soms ook nog aanvullende voorwaarden van toepassing. In sommige gevallen wordt hetzelfde onderwerp in verschillende documenten besproken, maar in het ene geval algemeen en in het andere geval specifieker. Als de teksten inhoudelijk op elkaar lijken, maar elkaar tegenspreken, dan telt wat er in het meer specifieke document staat. Daarnaast passen we de teksten van de verschillende documenten soms aan. De nieuwste tekst gaat dan boven de oudere tekst. We laten het via onze website weten als er een nieuwe tekst beschikbaar is.

Als u onze diensten gebruikt via een van onze samenwerkingspartners, hou er dan rekening mee dat zij ook eigen voorwaarden hanteren. Hetzelfde geldt voor onze distributiepartners. Daarnaast heeft u zoals gezegd ook te maken met de Voorwaarden van Derden.

Als u een reservering maakt via onze website of onze portal (via onze samenwerkingspartner), dan gaat u een (contractueel bindende) relatie aan met de verhuurder. Wij zullen vanaf het moment dat u uw reservering heeft gemaakt uitsluitend als tussenpersoon fungeren tussen u en de logiesverstrekker. Meer hierover kunt u vinden in de Voorwaarden Huurder en Voorwaarden Verhuurder.

PRIVACYBELEID
In onze Privacy Statement wordt uitgelegd hoe wij uw privacy beschermen wanneer u onze website en/of onze diensten gebruikt. Daarnaast leggen we daarin ook uit op welke wijze we omgaan met persoonlijke gegevens.  Privacy Statement.
Als u onze diensten gebruikt via een van onze samenwerkingspartners, hou er dan rekening mee dat zij een eigen privacy beleid kunnen hanteren. Hetzelfde geldt voor onze distributiepartners.

FUNCTIONEREN VAN DE WEBSITE EN DIENSTEN
Wij besteden er veel zorg aan de website en onze diensten zo goed mogelijk te laten functioneren en te zorgen dat de daar te vinden informatie klopt. In veel gevallen zijn wij echter mede afhankelijk van derden. Zo is bijvoorbeeld de informatie over de aangeboden accommodaties samengesteld door verhuurders. De verhuurders zijn verantwoordelijk voor het updaten van alle tarieven, beschikbaarheid van de accommodatie en andere informatie die op onze website, de klantenwebsite of het portal van de samenwerkingspartner wordt getoond. Wij zullen deze informatie niet verifiëren. Elke verhuurder is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid en juistheid van de (beschrijvende) informatie (inclusief tarieven en beschikbaarheid) die wordt getoond.

De beschikbaarheid van onze eigen website en de website voor verhuurders wordt mogelijk gemaakt door onze hostingpartij en technische partij.

We hebben dus te maken met een aantal derde partijen en ondanks de goede afspraken die we met hen hebben gemaakt, kunnen wij er niet voor instaan dat onze website, het platform, het portal en/of de klantenwebsite steeds zonder storingen zullen kunnen functioneren of altijd beschikbaar zullen zijn of dat de informatie daarop klopt.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van systeemuitval, verbindingsuitval, verslechterde bereikbaarheid, foutieve informatie, inaccurate, misleidende of niet-waarheidsgetrouwe informatie of het ontbreken van informatie; het niet- of niet veilig beschikbaar zijn van de website of dienst of delen daarvan, of een ander defect aan (of binnen) onze website en/of diensten en voor zover wettelijk toegestaan, sluiten we deze aansprakelijkheid uit. We zijn ook niet aansprakelijk voor schade of kosten, ontstaan door uw gebruik van onze website of diensten. Ook hiervoor geldt dat we eventuele aansprakelijkheid voor zover wettelijk toegestaan uitsluiten. We zullen uiteraard wel proberen een storing zo spoedig mogelijk te herstellen.

Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot:
– ingeval een vordering van een huurder: tot maximaal het bedrag van de aan de verhuurder betaalde kale weekprijs voor de betreffende accommodatie;
– ingeval een vordering van een verhuurder: tot maximaal het bedrag van de door de huurder aan verhuurder betaalde kale weekprijs voor de betreffende accommodatie;
– Ingeval van overige gebruikers die geen huurder of verhuurder zijn: een bedrag van maximaal € 150,-.

DATABANK
Op onze website is een wisselend aanbod te vinden van verhuur- en verkoopaccommodaties. Via het portal dat wij beschikbaar stellen voor onze samenwerkingspartners zijn tevens verhuuraccommodaties te vinden. Al deze accommodaties zijn te beschouwen als een databank en daarop rusten databankrechten zoals opgenomen in de databankenwet. Wij zijn eigenaar van deze databank. Als er eigenlijk gesproken moet worden van meerdere databanken, zijn wij eigenaar van al deze databanken.

Het is gebruikers niet toegestaan delen van deze databank te (doen) (her-)gebruiken of op te (doen) slaan, tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van ons is verkregen.
In het geval de databank niet te kwalificeren is als een databank(recht) in de zin van de databankenwet om welke reden dan ook, of in het geval de databank om enige andere reden niet onder de beschermingsomvang van enige wettelijke bepaling valt, dan is het gebruikers nog steeds niet toegestaan om delen van deze databank te (doen) (her-)gebruiken of op te (doen) slaan, (tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen).

INTELLECTUELE EIGENSOMSRECHTEN OP CONTENT EN SOFTWARE
Door verhuurder wordt content op onze website, de portal van de samenwerkingspartner en/of de website van de distributiepartner geplaatst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan afbeeldingen, video’s en teksten. Op deze content rusten intellectuele eigendomsrechten. De verhuurder zorgt ervoor dat de intellectuele eigendomsrechten van de content van hem zijn (en dat hij aldus geen inbreuk maakt op rechten van derden). Om ervoor te zorgen dat wij, onze samenwerkingspartners en distributiepartners gebruik kunnen maken van de content, is aan ons en onze partners een licentie afgegeven door de verhuurder.

De intellectuele eigendomsrechten op de overige content op onze website is van ons (of eventueel van derden waarvan wij een licentie hebben gekregen). De software die benodigd is voor-, beschikbaar is op- of gebruikt wordt door onze website en diensten is tevens ons intellectueel eigendom. Wij behouden tevens het exclusieve eigendom op alle rechten, namen en belangen in en op (alle intellectuele eigendomsrechten van) onze website of de portal, waaronder op de “look and feel” en de infrastructuur van onze website, portal en/of diensten.

Als u gebruik wilt maken van de content (van ons of van de verhuurder), van onze software of andere onderdelen van onze website, portal en/of diensten die wij leveren, heeft u voorafgaande schriftelijke toestemming nodig. Zolang u deze toestemming niet heeft verkregen, heeft u niet het recht om de content, software of overige onderdelen te gebruiken. Zo heeft u bijvoorbeeld niet het recht om de content (of software) te kopiëren, op te slaan, te reproduceren, publiceren, promoten, verhandelen, integreren, gebruiken, combineren, verveelvoudigen en/of openbaar te maken.

OVERIGE BEPERKINGEN VOOR GEBRUIKERS
Er is hierboven reeds het een en ander aangegeven met betrekking tot zaken waartoe u niet gerechtigd bent bij het gebruik van de website en/of onze diensten. Hieronder nemen we nog een aantal zaken op waartoe u niet gerechtigd bent.

Het is u niet toegestaan om persoonsgegevens te verzamelen van mede-gebruikers, verhuurder en/of huurders. Het is u ook niet toegestaan gebruikers, huurders en/of verhuurders aanbiedingen te doen van dezelfde of soortgelijke diensten die wij leveren of van andere diensten dan onze diensten. Het is niet toegestaan om welke (inhoudelijke) informatie, software, producten of diensten dan ook die op onze website worden aangeboden voor welk commercieel, of concurrerend doel of activiteit dan ook door te verkopen, door te lichten (e.g. spider, scrape), te reproduceren, deeplinken, gebruiken, kopiëren, tonen of te downloaden.

OVERIGE VOORWAARDEN
- Wij vinden het belangrijk dat onze website en diensten op een juiste wijze gebruikt worden door de verschillende gebruikers. Het spreekt voor zich dat de gebruiker de website en/of  de diensten niet mag misbruiken. Onder misbruiken vallen wat ons betreft in ieder geval onrechtmatige, (naar onze mening) immorele, hinderende of strafbare gedragingen. Als wij  concluderen dat deze gedragingen aan de orde zijn, zullen we hier tegen optreden.
- Wij zijn gerechtigd onze rechten en verplichtingen betreffende de door ons aangeboden diensten en onze website, over te dragen aan derden en derden deze diensten (of onze  website) te laten uitvoeren en aanbieden. Gebruikers zullen hierover worden geïnformeerd op onze website.
- Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de feitelijke bedoeling  van deze bepalingen.
- Indien zich tussen ons en u een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de bedoeling en strekking  van deze Algemene Voorwaarden.
- Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met ons in strijd mochten zijn met enig toepasselijk dwingend  rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door ons vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
- In het geval door een rechterlijke uitspraak een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige  bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverlet.
- In het geval van overmacht hebben wij het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een eventueel tussen u en ons bestaande overeenkomst en/of de levering van onze diensten  diensten op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Wij zullen dit schriftelijk meedelen en in zo’n geval zijn wij niet tot enige  schadevergoeding gehouden. Dat is slechts anders als dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Het voorstaande  geldt onverminderd de overige aan ons toekomende rechten.
- Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ons kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan onze schuld of omdat deze krachtens de wet,  rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen niet voor onze rekening komt.
- Op alle rechtsbetrekkingen waarbij wij partij zijn, waaronder elke tussen ons en een gebruiker gesloten overeenkomst, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan  een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid  van het Weens Koopverdrag wordt expliciet uitgesloten.
- De Rechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin hebben wij het recht een geschil voor te leggen aan een (andere) volgens de wet  bevoegde rechter.

Copyright BookingXS

Naar boven